Nota prawna

Właścicielem strony jest Grupa VELUX. 

Zawartość strony

Wchodząc lub przeglądając tę stronę lub w inny sposób korzystając z materiałów tu zawartych, w tym pobierając oprogramowanie, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby upewnić się, że używane treści są wolne od wirusów i nie będą w inny sposób zakłócać lub uszkadzać działania systemów komputerowych oraz że pobrane oprogramowanie jest kompatybilne z oprogramowaniem na urządzeniu klienta. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że materiały zawarte na tej stronie są kompletne, dokładne i aktualne, nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących tych treści. Nie należy zatem podejmować działań ani powstrzymywać się od działań na podstawie tych materiałów, lecz skontaktować się z lokalną firmą VELUX, która zapewni niezbędne informacje i pomoc. Zawartość jest własnością firmy VELUX lub innych. Powielanie lub wykorzystywanie całości lub części materiałów w jakiejkolwiek formie do celów innych niż osobiste (niekomercyjne) jest zabronione. Nie udziela się licencji na powielanie lub wykorzystywanie materiałów do innych celów niż zwykłe przeglądanie witryn internetowych. 

W przypadku powielania części materiałów do osobistego, niekomercyjnego użytku, należy wskazać firmę VELUX jako ich źródło, umieszczając odniesienie do tej witryny (www.velux.pl) oraz informacje o prawach autorskich należących do © 2005 VELUX Group. Tekst, zdjęcia, filmy, rysunki, grafiki, dźwięki, dane itp. mogą podlegać prawom autorskim i są własnością firmy VELUX lub są wykorzystywane na podstawie licencji przez firmę VELUX. Znaki towarowe i usługowe, w tym loga, slogany itp. są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami używanymi na licencji przez VELUX. Przedstawione produkty i opisane metody produkcji mogą być przedmiotem innych praw własności intelektualnej, w tym patentów i wniosków patentowych, wykorzystywanych na podstawie licencji przez VELUX. Nie udziela się żadnej licencji na korzystanie z tych praw własności intelektualnej i informujemy, że VELUX uważnie obserwuje i natychmiast reaguje w kwestii wszelkich naruszeń swoich praw własności intelektualnej, w tym na drodze postępowania karnego. 

Materiały przekazywane za pośrednictwem tej strony – VELUX gromadzi nieosobowe dane o użytkownikach odwiedzających tę stronę w celu aktualizacji i ulepszania strony, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia i najbardziej odpowiednie materiały. Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy są dobrowolnie przekazywane przez odwiedzających. Takie informacje obejmują imię i nazwisko, adres, numery telefonów i faksów oraz adres e-mail, i będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Dane osobowe i nieosobowe zebrane przez VELUX są traktowane jako poufne i nie będą sprzedawane, wynajmowane ani w żaden inny sposób udostępniane stronom trzecim. Wszelkie materiały otrzymane przez VELUX za pośrednictwem tej witryny są uważane za niepoufne i niezastrzeżone. VELUX będzie powielać, wykorzystywać, zmieniać i przydzielać wszelkie treści bez ograniczeń, w tym pomysły na produkty lub metody produkcji oraz know-how zawarte w tych materiałach. 

Linki do innych stron Korzystając z linku umieszczonego na tej stronie w celu uzyskania dostępu do innej strony, opuszczasz tę stronę. Witryna, do której nastąpi przeniesienie, jest niezależna od tej witryny, a jej zawartość jest poza kontrolą firmy VELUX. Poprzez umieszczenie linku na niniejszej stronie nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących materiałów znajdujących się na stronie, na którą użytkownik wejdzie, a VELUX wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z wejścia na taką stronę, przeglądania jej lub korzystania z materiałów na niej zawartych, niezależnie od przyczyny takiej straty i niezależnie od tego, czy VELUX mógł lub powinien był przewidzieć taką stratę, w tym ryzyko takiej straty, poprzez nieusunięcie linku z niniejszej strony lub w inny sposób. Linki do tej witryny Gdy na innej witrynie znajduje się link umożliwiający dostęp do tej witryny, VELUX, o ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone, nie autoryzował ani nie zatwierdził tego linku ani materiałów zawartych na witrynie, a firma VELUX nie jest powiązana z właścicielem rzeczonej witryny. Inne informacje prawne w tej witrynie Odwiedzanie niektórych obszarów tej witryny może podlegać szczególnym wskazówkom prawnym uzupełniającym niniejszą ogólną informację prawną. Niniejsza ogólna informacja prawna nie jest ograniczona ani modyfikowana przez żadną szczególną informację prawną. © 2001, 2008 VELUX Group.